วันอังคารที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๒

“การจัดสวนถาดแบบแห้ง”

การประยุกต์ใช้วิธีระบบเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้ในชีวิตประจำวัน “การจัดสวนถาดแบบแห้ง”

กำหนดเป้าหมาย (Output): จัดสวนถาดแบบแห้งได้
กำหนดทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง (Input):
1. วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการจัดสวนถาดแบบแห้ง
ประกอบด้วย
- กระถางรูปทรงที่ต้องการ
- ดินร่วน 1 ถุง (กระสอบเล็ก)
- หินขาวที่มีขนาดใหญ่
- หินสีต่าง ๆ (จำลองเป็นทราย/ หญ้า)
- ต้นกระบองเพชร ตระกูลแคตตัส
- โมเดลนกเงือก เหยี่ยว แร้ง
- มีด
- กรรไกร
- ขวด/ กระป๋อง (แยกหินสี)
- พลั่ว
- น้ำ
2. ความรู้และแนวทางที่นำมาใช้ในการจัดสวนถาด
- แนวทางและหลักการในการจัดสวนถาดโดยศึกษาจากผู้รู้ หนังสือการจัดสวนถาด ร้านขายต้นไม้ อินเทอร์เน็ต
- ความรู้เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ การทำธุรกิจไม้ประดับ งานศิลปะในชีวิตประจำวัน
3. แหล่งที่มาของความรู้
- อินเทอร์เน็ต
- หนังสือ
- ผู้รู้
- ประสบการณ์ตรง

กำหนดเวลาและแนวทางปฏิบัติ (Process):
การศึกษารูปแบบและขั้นตอนต่าง ๆ ในการจัดสวนถาดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต้องทำการศึกษาจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต และสอบถามผู้รู้ โดยกระบวนการขั้นตอนการศึกษาการจัดทำสวนถาดนั้นได้ดำเนินการตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
สัปดาห์ที่ 1 :

1. ศึกษาลักษณะรูปแบบการจัดสวนถาด พร้อมทั้งดูตัวอย่างขั้นตอนการจัดตกแต่งสวนถาด โดยศึกษาจากผู้รู้และขอคำแนะนำในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ในการจัดสวนถาดและคือ
- ร้านสวนแม่มาลัย ตลาดเซฟวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- ร้านคุณปูดอกไม้ประดับ ถนนมิตรภาพ-หนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
- ร้านขายต้นไม้ต่าง ๆ บริเวณตลาดเซฟวัน
2. ศึกษาจากอินเทอร์เน็ต
3. ศึกษาจากหนังสือการดูแลต้นไม้ การจัดสวนถาด

สัปดาห์ที่ 2 :
4. สำรวจร้านขายต้นไม้ ศึกษาต้นไม้แต่ละประเภท การดูแลต้นไม้

สัปดาห์ที่ 3 :
5. เตรียมวัสดุอุปกรณ์
6. วางแผนเลือกต้นไม้ตระกูลแคตตัส
7. ออกแบบการวางต้นไม้ในกระถางที่เตรียมไว้
สัปดาห์ที่ 3-4 :
8. ทดลอง ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
9. สรุปผลการลงมือปฏิบัติ
10. รายงานผลการปฏิบัติตามขั้นตอนโดยการประยุกต์วิธีระบบ

ขั้นตอนการจัดสวนถาด
1. ออกแบบการจัดวางต้นไม้
2. เตรียมดินและนำดินใส่ในกระถางประมาณ 3 ใน 4 จากนั้นพรมน้ำและกดดินให้แน่น
3. นำต้นไม้ที่เตรียมไว้วางในตำแหน่งที่ออกแบบไว้
4. กดดินให้แน่นและนำน้ำมาพรมดิน ตกแต่งพื้นที่ให้มีมิติ (จินตนาการให้เหมือนทะเลทรายที่แห้งแล้งมีโขดหินและต้นไม้เกิดขึ้น) จากนั้นโรยหินสีตามตำแหน่งต่าง ๆ
5. โรยหินสีตามตำแหน่งต่าง ๆ ตามต้องการ (จากการออกแบบ)
หินสีจะช่วยให้เพิ่มสีสันเหมือนน้ำ เหมือนหญ้า ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโมเดลนกในแถบเขตทะเลทราย
6. พรมน้ำให้กับต้นไม้และเก็บรายละเอียดของผลงาน
การวิเคราะห์ผลงาน (Feedback):
จากการศึกษาขั้นตอนและวิธีการจัดสวนถาดแบบแห้งจากหนังสือ ผู้รู้ อินเทอร์เน็ต และจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ปรากฏว่าสามารถลงมือปฏิบัติได้ตามขั้นตอน ตามรูปแบบการออกแบบโครงร่างการจัดสวนถาดขนาดย่อม ซึ่งบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ สามารถจัดสวนถาดได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปประมูลขายได้ในท้องตลาด โดยราคาที่ประมูลได้ถือว่าได้กำไรเพราะลงทุนในราคาที่ไม่แพง แต่ผลกำไรที่ได้เหมาะสมกับชิ้นงาน จึงเหมาะสำหรับทุกคนและต่อยอดการจัดสวนถาดโดยนำวิธีระบบมาประยุกต์ใช้

1 ความคิดเห็น:

(ผู้หวังดี) กล่าวว่า...

ข้อมูลค่อนข้างดี
แต่ขอให้เพิ่มข้อมูลและลูกเล่นอีก